Several weeks ago, there were flights to Sevastopol. They circled around Krasnodar and south of Kerch strait. But they existed. Nowadays, nothing goes closer than Sochi. Interesting.

Report of the day: Dandelions have bloomed. Yesterday there was not a single flower in the garden and today there are hundreds of them.

It is again the time of the year to remove dust from this special printer.

Jak asi víte, tak na BVV je centrum pomoci ukrajincům. A někteří z nich zde i přespávají. Byl jsem se tam dneska stavit. Pro příjem pomoci je vyhrazen servisní vchod č. 2 v pavilonu B. Musíte ho celý obejít (viz červená linka na mapě) a tam je vchod č. 2. Je na něm cedule zákaz vstupu. A když vejdete dovnitř, tak je tam několik dobrovolníků, kteří organizují dovezenou pomoc a přerovnávají krabice a zboží, tak aby bylo k dispozici Ukrajincům. 1/x

On 8th March, the rocket killed Julia Ždanovská in Kharkov. She won two informatics competitions in 2015 and 2016. She was member of winning team of European mathematics team. She was 21 years old.

Hard work today. Sitting on the dry grass and guarding Triglav mountain.

Dear lazyweb, this pop-up on my mom's Fedora and then the workstation reboot. I wonder from where it comes? She has dnf-automatic enabled, for security updates, but that should not restart machine. Ideas?

I finally made a stand (a hook) for my Red Hat fedora. How does it go with Indiana Jones whip?

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!