Follow

[RT @CeskoDigital]
🗞 Nová volebnikalkulacka.cz je na světě. Díky ní do 10 minut zjistíte, s kým máte největší shodu Více na 👉 t.co/C43OsomxnA

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!