"Děkujeme, že jste zakoupili naše nejnovější vodoměry s bezdrátovým odečtem. Abyste je mohli používat, musíte si koupit Windows a Microsoft Office."

#czech

Follow

@fuxoft jasně vidím toho programátora: použijeme export v xml, protože tam to je v ascii. Hodnota co potřebujeme je na pozici 812. LibreOffice podporovat nebudeme, protože tam je ta hodnota na úplně jiné pozici. Ono se jim to asi pos*, er pokazí i s novou verzí MS Office.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!