Follow

Root.cz: K-9 Mail se mění na Thunderbird pro Android, vývojáři odhalili plány.
root.cz/clanky/k-9-mail-se-men

To je skvělá zpráva. K9 je skvělý klient. A spojení s Thunderbirdem ho posune dál.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!