Follow

O víkendu jsme byli na online představení kouzelníka. Ano - i to jde! Interaktivní. Přes Zoom. magnoliashow.cz/

Tuto sobotu je další představení a s kódem MAGNOLIA151 to budete mít o 190 Kč levnější.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!