Follow

Super! Notářská komora má online službu, kde si můžete ověřit zda papírový dokument s razítkem od notáře opravdu pochází od daného notáře. online.nkcr.cz/cis2-vyhledavan

Digitální podpis je určitě lepší, ale je to rozhodně lepší, než slepě věřit razítku.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!