Follow

zpracoval videa z letošní konference. Tady je přednáška s ukázkou, kde jsme se s kolegy snažili ukázat, jak je možné psát moderní učebnice. youtu.be/1I0BVQL_Xq0 [42 min]

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!