Follow

[RT @michalillich]
Hele, tak když současná ani nová vláda covid plán nemá, řeknu vám svůj.
1. Neočkovaní o 2 procentní body vyšší zdravotní pojištění. Třídávkové očkovací schéma.
2. Navýšení kapacit a podstatné zrychlení testování a trasování.
To je vše. Vysvětlení ještě v následujících tweetech: twitter.com/michalillich/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!