Follow

twitter.com/programohrajeme/st (vlákno)
[RT @programohrajeme]
Když by se Word měl učit v češtině a Excel v matice, tak mě napadlo, proč by se nedala nějak zatraktivnit i hudební výchova 🎵, která je jinak pro mnoho dětí zcela nezajímavá ("malovali jsme dnes nějaké kuličky na drátkách, mami, opruz...").

Takže jsem hledal.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!