Follow

[RT @dataBrno]
S velikou radostí Vám sdělujeme, že se podařilo zveřejnit data jízdních řádů veřejné hromadné dopravy v @Jihomoravsky_kr
jako OTEVŘENÁ DATA!! 🍾

twitter.com/dataBrno/status/14

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!