Follow

[RT @programujemehrou]
"Měli jsme ve škole povídání o IT bezpečnosti. Učitelka vykládala i o spamu. Během chvíle úplně ztratila autoritu."

"Proč?"

"Začala točit o tom, že spam je, když ti přijde třeba nevyžádaná nabídka na nákup tenisek."

"A není?"

"Ne."

(1/3)

twitter.com/programohrajeme/st

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!