Follow

[RT @KudrnaDavid]
Chcete si pozvat do výuky člověka z Applu? 😉 Květinovou farmářku? Bioložku? Básníka? Investora? 🙂 Formou prezenční přednášky, videohovoru, exkurze? Není problém, k tomu slouží nová služba Den pro školu: t.co/FTlwjRLGXf

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!