Follow

Dneska jsou volby. Běžte volit! Pokud vám to přijde všechno stejné, nebo že tam není někdo dostatečně schopný, tak volte tu stranu, která je nejvíce schopná. Volit menší zlo má smysl. Jinak váš hlas dostanou rovným dílem všechny strany. I ty s větším zlem. Nebo volte stranu, která se ještě neznemožnila. Protože mít naději v nové a lepší má také smysl.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!