Follow

[RT @programohrajeme] Nevíte, jakou aktivitu byste s dětmi prováděli? Nemáte dost počítačů? Google letos připravil nápady pro Codeweek bez počítačů (unplugged) a to rovnou v 18 jazycích včetně češtiny. Najdete tam booklet (materiál pro děti) i plan (materiál pro vyučujícího): drive.google.com/drive/folders

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!