Follow

[RT @neschopazabiji]
20 000 mrtvých. Není to jen číslo. Zbytečné oběti covidu mají jména, osudy a svoje rodiny. Mnozí z těchto lidí věřili, že Andrej Babiš je schopným manažerem. Zmýlili se. Andrej Babiš odpovědnost nepřevzal. Teď je to na nás.
❗❗Sdílejte prosím a jděte v pátek a v sobotu volit.
twitter.com/neschopazabiji/sta

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!