Follow

Člověk, který přísáhá na zdravý svých dětí a pak tu přísahu vědomě poruší, je ... Vlastně nemám slov. Já si to ani nedokážu představit. Ale pro takového člověka není slovo nic. A zřejmě bude schopen i horších skutků. 3/4

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!