Follow

Za některé lži ho i potrestal soud. Pro mě nejhorší lež je ta jedna z nejstarších: "Prohlašuji na zdraví mých dětí, že nikdy nezasáhnu do práce Mafry". Hned pád dní potom ho nachytali, jak do práce novinářům zasahuje. A nebylo to jednou. 2/4

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!