Follow

Za týden jsou volby. Moc nepočítám, že bych měl ve své bublině voliče ANO. Ale budete se o víkendu bavit s rodiči a kamarády. Možná se budou s vámi bavit, že Babiš není tak špatný. Za mě stačí jeden argument proti: Babiš je lhář! Lhal a lže opakovaně. 1/4

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!