Follow

[RT @V_Adamovsky]
Nemám rád, když politik lže.

Sepsal jsem proto 100 největších lží Andreje Babiše včetně důkazů a zdrojů, které ho ze lží usvědčují.

Děkuji za každý případný RT.
t.co/pQDguUeMFJ

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!