Follow

[RT @pebr0u]
Pamatujete, jak chtěl @michalblaha pomoci AB s digitalizací na MF a zjistil, že o to státní správa nestojí?
Tak tady je další podobný příběh:
t.co/bluOG5VMWq

Stát je zlo, ne že ne.

@mirek ...a proto o tom napsal na Facebook, aby si to mohli přečíst pouze prověření a sledovaní, kteří tam mají účet 🙄 ...to nevymyslíš 🤦

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!