Follow

[Quote RT]
Že je Praha v první desítce nejlepších světových měst, nás v metru nepřekvapuje. Ale tohle je úspěch: Brno je podle Timesů desáté nejlepší “druhé město Evropy”. Gratulujeme a až to půjde, dorazime. twitter.com/cathman/status/143

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!