Follow

6. – 7. listopadu 2021 bude OpenAlt. Stejně jako loni bude online. openalt.cz/2021/. CfP je do 19. září.

Právě jsem odeslal sylabus přednášky na OpenAlt, jak psát moderní učebnice. Krátké zamyšlení, plus praktické demo.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!