Follow

Kampaň se nám pomalu rozjíždí. Tak až se budete bavit s někým, komu Babiš přijde fajn, a vy budete hledat argumenty, tak nezapomeňte, že vždy máte po ruce dlouhý seznam jeho lží. babisjelhar.cz/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!