Follow

[RT]
beta.birdsite.live/users/honza
honzajavorek@beta.birdsite.live - V úterý 27.7. bude v klubu Nora Kořánová ze @SUSE 👩‍🏫 Představí jako možnou kariérní cestu, popíše jak se k tomu sama dostala a poskytne tipy, díky kterým se budeš moci tech writerkou nebo tech writerem stát i ty ✍️ 📖 junior.guru/events/#planned​

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!