Follow

beta.birdsite.live/users/micha
michalblaha@beta.birdsite.live - [RT @PanUcitel89]
Vlákno: školství a volební programy.

Podíval jsem na volební programy tří hlavních favoritů podzimních voleb, samozřejmě pouze téma školství. Původně jsem chtěl každému subjektu věnovat jedno vlákno, ale krátké shrnutí bude myslím stačit.

1)ANO 2011.
2)Piráti + STAN.
3)SPOLU

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!