1/2 Pozoruji takový nešvar: aplikace místo vlastního přepínače jazyků používají globální nastavení jazyka z operačního systému. Ale dělají to špatně. Třeba tady mám nastavený hlavní jazyk na nizozemštinu a druhý jazyk na angličtinu…

2/2 …nainstaluju třeba aplikaci Tečka od @NAKIT_sp@twitter.com, která podporuje češtinu a angličtinu. Čeština mezi jazyky není, angličtina je na druhém místě. Přesto se aplikace otevře v češtině. Aplikace totiž vyhodnocuje jen první jazyk a když to _není_ angličtina, otevře se v češtině 😞

Follow

@Oskar456 To je obecný nešvar nonUS aplikací. Ty US totiž druhý jazyk vubec neřeší 😃

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!