Follow

Vědeli jste, že existuje seznam všech povolání? Včetně popisu, platového rozsahu, požadovaného vzdělání. nsp.cz/vyuziti-pro-studenty/po Dost mě ta existence překvapila. Příjemně.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!