Follow

Český Rozhlas chce čestné prohlášení ohledně poplatku za právnickou osobou: "prohlášení můžete vyplnit buď online prostřednictvím webového formuláře". Formulář: "Vyplněné čestné prohlášení prosím podepište a naskenované vložte jako přílohu níže". A tím podepište se nemyslí digitální podpis. Uáááá.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!