Follow

[Quote RT]
Online konference pro všechny Scratch lektory! Pište si do kalendářů: čtvrtek 22. července, 16-22h našeho času. Registrace zdarma. twitter.com/scratch/status/139

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!