Follow

Nový song od Destilátu. Bonus pro ty, kdo mě tam poznají. Naživo možno poslechnout na konci srpna na fesťáku v Říčanech.
facebook.com/watch/?v=15093039

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!