Follow

[Quote RT]
Stát jde cestou, kterou si prošel i soukromý sektor. Ztratil interní kompetence, protože vše hodil na dodavatele. A teď zjišťuje, že si bez dodavatelů nemůže ani objednat nové řešení, protože neví, co má chtít. twitter.com/hlidacstatu/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!