Follow

[RT prasecak]
Ukažte mi prosím jinou zemi ve světě, kde se hlava státu v zásadním projevu aktuálně vyjadřuje k týden starým událostem a to v den předtočeném živém přenosu.

@mirek nojo, ale víte, jakou práci museli vyvinout forenzní lékaři, aby pana prezidenta dali dohromady? Týden na něm makali, a přestože výsledek může působit žalostně, před jejich prací smekám!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!