Follow

beta.birdsite.live/users/micha
michalblaha@beta.birdsite.live - [RT @Fbeyeee]
Napíšu to takto, jsou to videa která se rojí jako včely u úlu a je jich čím dál víc. Tento vlak má směřovat s Krasnodaru směr ukrajinské hranice

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!