Follow

[RT @RouskaE]
Souhrn toho, co přináší nová eRouška 📲:
🤝 spolupráce s dalšími zeměmi 🇪🇺.eu,
🗓️ zadání data symptomů uživatelem,
⚙️ úpravy parametrů vyhodnocení rizikového setkání (aktuálně ~7 minut 2 metry 🤖).
Nová eRouška verze 2.3.738 pro Android a verze 2.3.0 pro iOS.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!