Follow

A tohle znáte? atlas.mapy.cz/ Pravé kouzlo spočívá v tom přepínátku vrstvev vpravo nahoře.

@mirek Hustý. Opravdu jako stránky školního atlasu. Tohle jsem tedy na Googlu neviděla.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!