Možná jste si už dřív díky junior.guru všimli příběhu středoškolačky, baletky z Vysočiny, která naprogramovala chatbota pomáhajícího lékařům. Příběh pokračuje! Poslechněte si rozhovor s ní na Českém Rozhlase 🎙 vysocina.rozhlas.cz/pocitacum-

Follow

Oops.. zapomel jsem napsat, ze tohle je RT od @honzajavorek

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!