Follow

"Podle Evropské komise je v Česku už 232 tisíc dávek, aplikováno však bylo podle EK pouze 22 171."

Tak hlavně, že se před pár dny Babiš dušoval, jak za vše může EU, protože nezajistila dodávky.

Zdroj: idnes.cz/zpravy/domaci/distrib

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!