Follow

I recorded the difference between driving the classic car and an electric car on frozen uphill to the garage. youtu.be/zxHSlIF_szw Recording is in Czech, but it is quite self-explanatory.

@mirek to je fakt pěkný!

No a vzhledem k tomu, že elektroauta mají motory v každém kole, tak si dovedu představit, že by ta kola šla vytočit o 90 stupňů a auto by jelo do boku.. to by se pak parkovalo! :-) nicméně nejdřív se bude muset předělat celá náprava, která dosud vychází z klasických aut.. ale to se stane.. podobně mě fascinuje, jak auta na začátku minulého století pořád ještě připomínala koňské kočáry.. setrvačnost :-)

@mig @mirek Motory v každém kole jsou (alespoň zatím) problém. Snaží se o to ale např. lightyear.one/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!