Follow

[Rt @michalblaha] Malý velký argument proč pomáhám @StredoceskyK s budováním specializovaných očkovacích center.

Třeba to ředitel očkování, náš premiér, z článku taky pochopí. Když se tak děje v nemocnici, kterou řídí stát. (A nemůže to hodit na kraj či jiného beránka)
seznamzpravy.cz/clanek/reporta

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!