Follow

[RT @Lenart_JL]
"Již nejde o to přírodu poznávat, jde jen o to zaznamenat tepovou frekvenci a spálené kalorie nebo se vyfotit na Instagram na místě, kde už to udělali všichni. Jde pravděpodobně o skutečný posun paradigmatu vnímání přírody."
t.co/v7NpCsC3fJ

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!