Follow

Tak jo, zatím jsem si zaplatil poplatek za dálnici a u druhého auta oznámil, že nemusím (nebo to je žádost?).

[RT @bestiesusmevem]
Kupte si mezitím třeba dálniční známku... t.co/pfmBAe9yeS

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!