Follow

[RT @m_jahodova]
Jak šel čas:

Zima 2020: Roušek je dost, není se čeho obávat.
Jaro: Testujeme dostatečně.
Léto: Hygieny stíhají, další kapacity na trasování nejsou potřeba.
Podzim: Místa v nemocnicích jsou.
Zima 2021: Kapacita krematorií je dostatečná.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!