Follow

Silvestrovské představení: youtube.com/playlist?list=PL8b v našem ochotnickém divadle jsme pro Vás nachystali dvě scénky, dva klipy a dva bonusy na závěr. Ať Vás to baví. A v novém roce hodně smíchu.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!