Follow

Co Mapy.cz používají z OpenStreetMap v Česku openstreetmap.cz/talkcz/c3230 (klikněte na "zobrazit citaci").

@sesivany hodně přispívají. Určitě by to šlo ještě vylepšít. Ale to jde vždy. Mě to přijde jako téměř ideální spolupráce a symbióza.

@sesivany @mirek

Přispívají hlavně v zahraničí, protože tato data komplet přebírají. U nás jen pokud zjistí nějaký problém v rámci toho co používají.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!