Follow

Program 2020 je zveřejněn. openalt.cz/2020/program.php Tento rok tam budu mít dvě přednášky. Celé to bude z pohodlí vašeho domova. Tak si zarezervujte čas a podívejte se.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!