Follow

Globalizace a unifikace: Výroba Lentilek v Česku po 107 letech končí. Společnost Nestlé je bude od jara vyrábět v německém Hamburku. Recepturu sjednotí s původně britskými Smarties. Má v nich být méně cukru a více čokolády. (Radiožurnál) denikn.cz/minuta/466062/?ref=a

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!