Follow

RT: Dokumentární hit V síti je online. Děti varuje před nástrahami internetu, režisér Vít Klusák ale apeluje také na rodiče:
twitter.com/czechcrunch/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!