Follow

Babiš je lhář! Sdílejte než to smažu! A pokud si myslíte, že tam něco chybí - jakože ano, protože pro dnešek už jsem se na tom namakal dost - tak mi napište a já to tam přidám. babisjelhar.cz/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!