Follow

Praha má 13 stožárů veřejného osvětlení připravených na nabíjení elektromobilů; může jich být až 6000 | Hybrid.cz hybrid.cz/praha-ma-13-stozaru- Tohle je budoucnost elektromobility pro lidi v panelácích bez garáže.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!