Možná by nebyl marný nápad přihlásit na linuxové konference nějakou přednášku o češtině. Netrvám na tom, že by se procesu typu zombie mělo říkat mátoha, ale nechci poslouchat pojmy jako _defaultní tásky_.

Follow

@Oskar456 Takže lepší bude se bavit o "výchozích úlohách"? To nebudu tušit o čem se vede řeč. Osobně zase nadskočím, když někdo použije pojem "směrník".

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!